Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2017, 23:22


Witamy w serwisie internetowym Zakładu Bankowości Uniwersytetu Marii Curie

dr Joanna Świderska

adiunkt w Katedrze Bankowości

Zainteresowania naukowe:

 • private equity/venture capital

 • makroekonomia

 • bankowość

Publikacje

 1. Prywatyzacja pracownicza przedsiębiorstwa państwowego - studium przypadku [w:] Z. Szeloch (red.): Zeszyty Naukowe ZOiZ nr 4, Zakład Organizacji i Zarządzania UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996

 2. Raport z badań sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek pracowniczych korzystających z mienia Skarbu Państwa (praca niepublikowana), Delegatury Terenowe MSP, Ministerstwo Skarbu Państwa, Lublin 1998 (współautor: W. Perdeus, E. Wrońska, K. Żuk)

 3. Ekonomiczne efekty prywatyzacji leasingowej [w:] Skutki restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce w dekadzie lat 90-tych. Materiały konferencyjne,Instytut Organizacji i Zarządzania UG, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1999 (współautor: K. Żuk)

 4. Prywatyzacja przedsiębiorstw w drodze odpłatnego korzystania z mienia [w:] T. Tokarzewski (red.): Procesy dostosowawcze w przedsiębiorstwach prywatyzowanych i komunalnych, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999

 5. Efektywność pracowniczych spółek kapitałowych w świetle badań [w:]Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Konferencja Naukowa, Katedra Ekonomiki Produkcji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn-Kortowo czerwiec 2000 (współautor: K. Żuk)

 6. Działania restrukturyzacyjne przedsiębiorstw w obszarze finansów w aspekcie łańcucha wartości [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.): Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw. Materiały konferencyjne, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Kazimierz Dolny wrzesień 2000

 7. Restrukturyzacja przedsiębiorstw branży budowlanej w aspekcie łańcucha wartości [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, cz. II, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2001 (współautor: K. Żuk)

 8. Rynek pozaskarbowych krótkoterminowych papierów dłużnych w Polsce [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.): Rozwój rynku finansowego w Polsce. Materiały konferencyjne, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Kazimierz Dolny 2001

 9. Wpływ procesu restrukturyzacji na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych [w:] B. Godziszewski, M. Haffer, M. J. Stankiewicz (red.):Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,Toruń 2001

 10. Rynek funduszy venture capital w Polsce na przykładzie MCI Management S.A. [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.): Rynek finansowy. Instytucje. Strategie. Instrumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003

 11. Quasi-fundusze venture capital w Polsce na tle innych instytucjonalnych form wspierania rozwoju przedsiębiorstw [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.): Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004

 12. Doświadczenia wybranych krajów w funkcjonowaniu funduszy venture capital finansowanych przez czynnik publiczny [w:] J. Ostaszewski (red.): Polski przedsiębiorca we współczesnym otoczeniu prawno-ekonomicznym, cz. II, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004

 13. Czynnik publiczny w procesie stymulowania rozwoju funduszy venture capital [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.): Rynek finansowy. Szanse i zagrożenia rozwoju, t. II,Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005

 14. Możliwości publicznego wsparcia funduszy venture capital tworzonych przez agencje rozwoju regionalnego [w:] D. Strahl (red.): Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu Nr 1124, WydawnictwoAkademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006

 15. Warunki udzielania pomocy publicznej w krajach Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw [w:] M. Miszewski (red.): Małe przedsiębiorstwa – bariery rozwoju i perspektywy ich przezwyciężania, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2006

 16. Zinstytucjonalizowane otoczenie lokalne i regionalne w rozwoju małych przedsiębiorstw [w:] M. Miszewski (red.): Małe przedsiębiorstwa – bariery rozwoju i perspektywy ich przezwyciężania, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2006 (współautor: K. Żuk)

 17. Ocena wyników inwestycyjnych funduszy private equity w Europie [w:] D. Zarzecki (red.): Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, tom I,Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2006

 18. Wpływ inwestycji venture capital na rozwój gospodarczy w Europie [w:] P. Kapuś (red.): Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006

 19. Znaczenie i możliwości rozwoju sieci regionalnych funduszy podwyższonego ryzyka oraz regionalnych funduszy pożyczkowych [w:] Instrumenty, narzędzia i instytucje w kreowaniu rozwoju przedsiębiorczości, "Zeszyty Naukowe" Nr 440, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, ss. 141-155.

 20. Wpływ inwestycji private equity na działalność badawczo-rozwojową w Europie [w:] W. Pluta (red.): Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu Nr 1152, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, ss. 579-587.

 21. Wieloletnie planowanie inwestycyjne i finansowe w systemie zarządzania gminą (współautor: K. Żuk) [w:] D. Strahl (red.): Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu Nr 1161, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, ss. 679-689.

 22. Interpretacja pojęcia i klasyfikacja quasi-funduszy venture capital [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.): Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie zrostu gospodarczego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, ss. 166-172.

 23. Analiza ilościowa i jakościowa zwrotnych źródeł finansowania działalności bieżącej gmin w województwie lubelskim [w:] J. Węcławski, M. Kicia (red.): Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, ss. 55-63.

 24. Inwestycje kapitałowe Regionalnych Funduszy Inwestycji w Łodzi i Katowicach [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.): Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, ss. 583-591.

 25. Publiczne wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Lubelskiego Funduszu Kapitałowego Sp. z o.o. [w:] Jóźwik B., Ponikowski H. (red.): Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju regionalnego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ss. 402-417.

 26. Wybrane aspekty kapitałowego zaangażowania quasi-funduszy venture capital [w:] Bernaś B. (red.): Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu Nr 1200, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2008, ss. 579-587.

 27. Analiza inwestycji lubelskiego i podlaskiego funduszu kapitałowego w małe i średnie przedsiębiorstwa [w:] Zarzecki D. (red.): Zarządzanie finansami – finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (seria Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia), Szczecin 2008, ss. 13.

 28. Przesłanki zaangażowania czynnika publicznego we wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (seria Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu), 2009, nr 516, ss. 55-64.

 29. Fundusz funduszy na rynku venture capital w Izraelu i w Polsce – analiza porównawcza, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (seria Ekonomiczne Problemy Usług), 2009, nr 550, ss. 201-212.

 30. Izraelskie inicjatywy wspierające rozwój rynku venture capital – konkluzje dla Polski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (seria Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia), 2009, nr 533, ss. 409-420.

 31. Polityka kredytowa banków wobec przedsiębiorstw sektora niefinansowego w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego [w:] A. Janc (red.), Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Nr 140, Poznań 2010, ss. 131-143.

 32. Rozbieżności definicyjne operacji bankowych klasyfikowanych w oparciu o kryterium bilansu [w:] A. Gospodarowicz (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość, Prace Naukowe UE we Wrocławiu Nr 171, Wrocław 2011, ss. 524-533.

 33. Polska wobec zmian architektury sieci bezpieczeństwa w Europie [w:] A. Alińska, B. Pietrzak (red.), Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, SGH – CeDeWu.pl, Warszawa 2012, ss. 403-414.

 34. Podaż kapitału wysokiego ryzyka w Polsce [w:] J. Węcławski (red.), Annales UMCS, Sectio H Oeconomia, UMCS (w druku)

 35. Aktywność inwestycyjna funduszy PE/VC w Polsce, US, Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie (w druku)

Monografie

 1. Quasi-fundusze venture capital. Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP, DIFIN, Warszawa 2008, 16 ark. wyd. (320 stron)

 2. Bank centralny w Polsce. Wybrane aspekty, DIFIN, Warszawa 2010 (175 stron) - redakcja naukowa

 3. Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki, DIFIN, Warszawa 2011 (współautor: T. Galbarczyk) (496 stron)

 4. Współczesny system bankowy. Ujęcie instytucjonalne, DIFIN, Warszawa 2012 – redakcja naukowa (327 stron)
   

Nagrody i wyróżnienia

 1. Nagroda w konkursie „Prywatyzacja i inwestycje zagraniczne głównymi drogami rozwoju ekonomicznego” organizowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi – 1998

 2. Nagroda Dziekana Wydziału Ekonomicznego UMCS za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej w roku akademickim 2007/2008

 3. Wyróżnienie w I edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych w kategorii: Prace doktorskie – październik 2008

 4. Wyróżnienie w I edycji Konkursu Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej za najlepszą pracę naukową w Polsce z zakresu nauk o przedsiębiorstwie w latach 2007-2008 - za książkę "Quasi-fundusze venture capital. Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP", Difin, Warszawa - czerwiec 2009

Realizowane granty

 1. projekt badawczy KBN 1 H02D 012 14 nt. „Proces restrukturyzacji przedsiębiorstw”, realizowany w latach 1998-2000 pod kier. prof. dr hab. Z. SZLOCHA

 2. projekt badawczy KBN 1 H02D 099 27  nt. „Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim”, realizowany w latach 2004-2005 pod kier. prof. dr hab. J. Węcławskiego

 3. projekt badawczy promotorski KBN 1 H02D 099 27  nt. „Quasi-fundusze venture capital jako sposób finansowania rozwoju gospodarczego”, realizowany w latach 2005-2007 pod kier. prof. dr hab. J. Węcławskiego

Uzyskany stopień: doktor nauk ekonomicznych

Uchwała Rady Wydziału Ekonomicznego UMCS z dn. 27.09.2008 r. o nadaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych

WIG20

EUR/PLN

CHF/PLN

Money.pl

Katedra Bankowości UMCS 2003-2017