Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2017, 23:22


Witamy w serwisie internetowym Zakładu Bankowości Uniwersytetu Marii Curie

dr Wojciech Misterek

adiunkt w Katedrze Bankowości

Zainteresowania naukowe:

 • bankowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego

 • finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego oraz alternatywnych źródeł pozyskiwania kapitału

 • proces emisji obligacji komunalnych w Polsce

 • rynek obligacji komunalnych w Polsce

 • rynek krótkoterminowych papierów dłużnych w Polsce

 • możliwości inwestowania na polskim rynku kapitałowym

Najważniejsze publikacje

Monografie:

 1. Źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2008

Redakcja:

 1. Wojciech Misterek, Jacek Czarecki (red. nauk.) : Rynek finansowy. Instytucje i instrumenty, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008

 2. J. Węcławski, W. Misterek, (red. nauk.) Gospodarcze znaczenie organizacji Euro 2012 i budowy Portu Lotniczego Lublin dla przedsiębiorstw regionu lubelskiego i rynku pracy województwa lubelskiego, Wydawnictwo Fundacji Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”, Lublin 2010

 3. Anna Korzeniowska, Wojciech Misterek (red. nauk.) : Rynek finansowy i finanse przedsiębiorstw w okresie zmian gospodarczych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011

 4. J. Węcławski, W. Misterek, (red. nauk.) Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim, Difin, Warszawa 2011

Rozdziały w monografii:

 1. Bariery rozwoju rynku wtórnego obligacji komunalnych w Polsce, [w:] Rozwój rynku finansowego Polsce, pod red. P. Karpusia i J. Węcławskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, str. 49-56

 2. Emisja obligacji komunalnych jako przykład współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi a jednostkami samorządu terytorialnego, [w:] Rynek finansowy. Instytucje, instrumenty, strategie, pod red. P. Karpusia i J. Węcławskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, str. 437-450

 3. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej szansą rozwoju rynku dłużnych papierów wartościowych jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Strategi i instrumenty alokacji kapitału finansowego, pod red. P. Karpusia i J. Węcławskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, str. 189-198

 4. Funkcjonowanie oraz perspektywa rozwoju Centralnej Tabeli Ofert S.A. na polskim rynku kapitałowym [w:]Rynek finansowy – szanse i zagrożenia rozwoju, pod red. P. Karpusia i J. Węcławskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, str. 369-378

 5. Aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim przed i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, [w:] pod red. P. Karpusia i J. Węcławskiego,Przekształcenia rynku finansowego w Polsce, Tom. II, Problemy zarządzania finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, str. 253-263

 6. Analiza działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego, [w:] Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim, pod red J. Węcławski i M. Kicia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, str. 77-96

 7. Pomoc publiczna w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych jednostek samorządowych w województwie lubelskim [w:] pod red. Jóźwik B., Ponikowski H., Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju regionalnego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, str. 367-384

 8. Czynniki determinujące wybór instrumentu preferencyjnego jako źródła finansowania inwestycji w ramach funduszy publicznych, [w:] pod. red Jan Głuchowski, Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, Wydawnictwo naukowe UMK w Toruniu, Toruń 2008, str. 223-232

 9. Kluczowe czynniki wyboru obligacji komunalnych przy finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych [w:] pod red Piotr Kapuś, Jerzy Węcławski, Rynek finansowy. Inspiracje z Unii Europejskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, str. 416-423

 10. Możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich dla jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim, w: red. naukowa. J. Szołno - Koguc, Racjonalność w absorpcji środków unijnych. Założenia a praktyka realizacji. Innowatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2009, str.71-96

 11. Wpływ budowy i funkcjonowania Portu Lotniczego Lublin oraz organizacji Euro 2012 na rynek pracy w województwie lubelskim, (red. nauk.) J. Węcławski, W. Misterek, Gospodarcze znaczenie organizacji Euro 2012 i budowy Portu Lotniczego Lublin dla przedsiębiorstw regionu lubelskiego i rynku pracy województwa lubelskiego, Wydawnictwo Fundacji Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”, Lublin 2010, str. 137 – 170

 12. W. Misterek, A. Dobrowolska: Funkcjonowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych na terenie województwa lubelskiego w roku 2009 [w:] (red. nauk) B. Jóźwik, P. Zalewa, Spójność ekonomiczno – społeczna regionów Unii Europejskiej, TOM II, Spójność ekonomiczno – społeczna w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, str. 217-234

 13. Wpływ struktury dochodów jednostek samorządu terytorialnego na rozwój inwestycji infrastrukturalnych w okresie spowolnienia gospodarczego, [w:] pod. red. K. Giordano, R. Biskup, Planowanie inwestycji publicznych. Aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, str. 133-154

 14. B. Jóźwik, W. Misterek, R. Zajkowski, Ocena barier finansowych i pozafinansowych w opinii pracowników samorządowych oraz rekomendacje zmian w poszczególnych programach lub procedurach ich przydzielania, mające na celu efektywniejsze wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej przez JST, w: J. Węcławski, W. Misterek, (red. nauk.) Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim, Difin, Warszawa 2011

 15. Potencjał jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego do pozyskiwania zwrotnych źródeł finansowania, w: J. Węcławski, W. Misterek, (red. nauk.) Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim, Difin, Warszawa 2011

 16. J. Szołno – Koguc, W. Misterek, Bariery finansowe dla pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych w: J. Węcławski, W. Misterek, (red. nauk.) Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim, Difin, Warszawa 2011

 17. Wykorzystanie instrumentów planowania strategicznego i operacyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego do pozyskiwania środków z funduszy UE, w: J. Węcławski, W. Misterek, (red. nauk.) Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim, Difin, Warszawa 2011

Publikacje w czasopismach:

 1. Charakterystyka funkcjonowania, zadania oraz źródła fnansowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, str. 65-79, Zeszyty Naukowe WSEI nr 1/2008 - Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, str. 65-79

 2. Zdolność kredytowa jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 530, Seria: Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, Tom II, str. 71-81

 3. Porównanie determinant wyboru źródła finansowania bieżących niedoborów w kontekście działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 547, Seria: Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, Tom Finanse publiczne II, str. 187-194

 4. Emisja obligacji komunalnych jako źródło długoterminowego kapitału obcego, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO H: OECONOMIA, 2009, VOL. XVIII, str. 249-261

 5. Wpływ zdolności kredytowej JST na siłę oddziaływania poszczególnych determinant wyboru źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie jednostek z województwa lubelskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 526, Seria: Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, Tom Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, str. 287-294

 6. Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego w krajach Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej w: Zeszyty Naukowe WSEI nr 1/2009 - Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, str. 101-112

 7. Trudności z wykorzystaniem budżetu jednostek samorządu terytorialnego jako narzędzia planistycznego w sytuacji spowolnienia gospodarczego, [w:] (red. nauk.) T. Juja, Dylematy i wyzwania finansów publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 141, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, str. 267-277

 8. Analiza błędów występujących na etapie aplikowania projektów jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, [w:] (red nauk.) M. Dylewski, Rozwój lokalny i regionalny, Innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 27/2010, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2010, str. 39-48

 9. Wykorzystanie instrumentów planowania w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego, [w:] (red nauk.) B. Filipiak, Rozwój lokalny i regionalny, Znaczenie wsparcia udzielanego przez jednostki samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 31/2010, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2010, str. 163-172

 10. Ocena wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania przez przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO H: OECONOMIA, 2009, VOL. XLIV,2 str.835-847

 11. Potencjał tworzenia bankowości komunalnej w Polsce, [w:] Gospodarka i sektor publiczny po kryzysie. Red. M.Dylewski. Studia Zarządzania i Finansów WSB w Poznaniu nr 2/2011, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań, s. 159-168

 

WIG20

EUR/PLN

CHF/PLN

Money.pl

Katedra Bankowości UMCS 2003-2017