Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2017, 23:22


Witamy w serwisie internetowym Zakładu Bankowości Uniwersytetu Marii Curie

dr Mariusz Kicia

adiunkt w Katedrze Bankowości

Zainteresowania naukowe:

 • finanse behawioralne i podejmowanie decyzji finansowych

 • inwestycje na rynku kapitałowym

 • instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem

 • makroekonomia i polityka gospodarcza

Ostatnie publikacje (2007-2012)

 1. M. Kicia (2012): Aspekty behawioralne aktywności proinnowacyjnej w sektorze MSP województwa lubelskiego, Zeszyty Naukowe Nr 696, Ekonomiczne problemy usług, Nr 81, red. A. Bielawska, „Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami”, Uniwersytet Szczeciński, s. 243-252.

 2. M. Kicia (2012): Mikrostruktura rynku kapitałowego – aspekty behawioralne, [w:] T. Gruszecki, J. Bednarz (red.), Nowe zjawiska na rynku finansowym, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 111-120.

 3. M. Kicia (2011): Rola mikro i małych przedsiębiorstw w kreowaniu ruchu lotniczego a perspektywy rozwoju Portu Lotniczego Lublin S.A., Zeszyty Naukowe Nr 638, Ekonomiczne problemy usług, Nr 63, red. A. Bielawska, „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Uniwersytet Szczeciński, s. 117-124.

 4. M. Kicia (2010): Doświadczenie inwestorów indywidualnych a ocena ryzyka i przydatności metod analiz giełdowych, [w:] Kulawczuk P., Poszewiecki A. (red.), Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Behawioralny wymiar przedsiębiorczości, Uniwersytet Gdański, s. 30-40.

 5. M. Kicia (2010): Wpływ budowy i funkcjonowania Portu Lotniczego Lublin oraz organizacji EURO 2012 na sytuację społeczno-gospodarczą w województwie lubelskim – oddziaływanie indukowane, [w:] Węcławski J., Misterek W. (red.), Gospodarcze znaczenie organizacji Euro 2012 i budowy Portu Lotniczego Lublin dla przedsiębiorstw regionu lubelskiego i rynku pracy województwa lubelskiego, Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”, Lublin 2010, s. 115-136. [rozdział w monografii]

 6. M. Kicia (2010): Czy giełda to kasyno? Wpływ światowego kryzysu finansowego na postrzeganie mechanizmów giełdowych, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, Sekcja H EKONOMIA, vol. 2010, ss. 9.

 7. M. Kicia (2010): Pomiędzy teorią a praktyką - dydaktyka przedmiotu Portfel inwestycyjny na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym UMCS, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, Sekcja H EKONOMIA, vol. 2010, ss. 9.

 8. M. Kicia (2010): Tolerancja ryzyka finansowego – aspekty behawioralne dla wdrażania Dyrektywy MiFID, [w:] Janc. A. (red.), Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, Zeszyty Naukowe nr 140, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 91-100.

 9. M. Kicia (2010): Does Gender Explain Financial Effectiveness? A Case of Warsaw Stock Exchange Listed Companies, Proceedings of 2010 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, 15-18 June 2010, Pattaya, Thailand, ss. 15.

 10. M. Kicia (2010): MVA i zysk netto a stopa zwrotu dla spółek giełdowych o najniższej kapitalizacji, Zeszyty Naukowe Nr 588, Ekonomiczne problemy usług, Nr 51, red. A. Bielawska, „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Uniwersytet Szczeciński, s. 81-88.

 11. M. Kicia, A. Korzeniowska (red.) (2009): Wybrane aspekty funkcjonowania rynku finansowego w warunkach kryzysu, Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 168.

 12. M. Kicia (2009): Stock Market Behavioral Agent-Based Modeling, Proceedings of 2009 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, 18-19 June 2009, Bangkok, Thailand, ISBN: 978-974-300-248-9, s. 15-26 (Section S4).

 13. M. Kicia (2009): „Toksyczne” opcje walutowe w Polsce: skutek nieracjonalnych oczekiwań czy minimalizacji kosztów zabezpieczenia?, red. P.Karpuś, J.Węcławski, Rynek finansowy w erze zawirowań, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 297-309.

 14. M. Kicia (2009): Ryzyko inwestowania w akcje małych spółek w okresie dekoniunktury, Zeszyty Naukowe Nr 540, Ekonomiczne problemy usług, Nr 34, red. A. Bielawska, „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Uniwersytet Szczeciński, s. 622-629.

 15. M. Kicia (2008): Ryzyko nadużyć maklerskich (rogue trader risk) na przykładzie Banku Barings i Société Générale, „Rynek finansowy – inspiracje z integracji europejskiej”, pod red. P. Karpusia i J. Węcławskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 311-317.

 16. M. Kicia (2008): Behawioralne uwarunkowania pomiaru ryzyka w postmodernistycznej teorii portfela, „Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego”, red. D. Dziawgo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Szczecin, s. 281-288.

 17. M. Kicia (2008): Wzrost gospodarczy a ryzyko inwestycji w akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Finanse wobec sfery realnej gospodarki”, t. I, red. K. Znaniecka, T. Zieliński, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 65-74.

 18. M. Kicia (2008): Rynek NewConnect GPW w procesie finansowania sektora MSP, Zeszyty Naukowe Nr 492, „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Uniwersytet Szczeciński, s. 181-188.

 19. M. Kicia, J. Czarecki (2008): Limit zleceń stop-loss a zyskowność strategii krótkookresowych, „Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie – jak mądrze inwestować”, red. S. Buczek, A. Fierla, Szkoła Główna Handlowa, s. 455-464.

 20. M. Kicia (2008): Portfel behawioralny jako alternatywa dla funduszy inwestycyjnych, „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek”, pod red. K. Jajugi, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu”, ss. 10.

 21. M. Kicia (2008): Płeć a tolerancja ryzyka w inwestycjach giełdowych, „Zarządzanie Finansami Firm – Teoria i Praktyka”, red. B. Bernaś, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu”, nr 1200, s. 272-277.

 22. M. Kicia (2008): Wpływ myślenia heurystycznego na efektywność decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 218, s. 347-359.

 23. M. Kicia (2007): Wybrane heurystyki na rynku giełdowym w okresie wysokiej koniunktury, „Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego”, pod red. P. Karpusia i J. Węcławskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 229-234.

 24. J. Węcławski, M. Kicia (red.) (2007): Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim, Wydawnictwo UMCS, 184 strony.

 25. M. Kicia (2007): Migracja oceny zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim i możliwości jej wykorzystania w modelach typu Value At Risk, [w:] Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim, red. J. Węcławski, M. Kicia, Wydawnictwo UMCS, s. 130-140.

 26. M. Kicia (2007): Horyzont inwestycyjny a techniki analityczne polskich inwestorów, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, Sekcja H EKONOMIA, vol. XLI/2007, s. 267-276.

 27. M. Kicia (2007): Rozwój rynku finansowego a wzrost gospodarczy w Polsce, „Finansowe aspekty wzrostu gospodarczego”, pod red. J. Węcławskiego, B. Filipiak, Difin.

 28. M. Kicia (2007): Doubling na polskim rynku futures, „Rynek Kapitałowy - Skuteczne inwestowanie”, pod red. W. Tarczyńskiego, cz. II, Uniwersytet Szczeciński, s. 67-76.

 29. M. Kicia (2007): Zlecenia stop-loss z perspektywy finansów behawioralnych, „Zarządzanie Finansami Firm – Teoria i Praktyka”, pod red. W. Pluty, Prace Naukowe AE Wrocław, nr 1152, s. 286-294.

WIG20

EUR/PLN

CHF/PLN

Money.pl

Katedra Bankowości UMCS 2003-2017