Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2017, 23:22


Witamy w serwisie internetowym Zakładu Bankowości Uniwersytetu Marii Curie

dr Tamara Galbarczyk

adiunkt w Katedrze Bankowości

Zainteresowania naukowe:

 • funkcjonowanie systemu bankowego

 • polityka pieniężna banku centralnego

 • bankowość komercyjna i spółdzielcza

 • zarządzanie ryzykiem bankowym

 • instytucje parabankowe

 • instrumenty rynku finansowego

 • mikroekonomia

Najważniejsze publikacje

 1. Organizacja obrotu papierami wartościowymi w: „Studia i materiały. Tom III”; UMCS, Lublin 1992

 2. Zasoby finansowe banków i ich inwestowanie w: „Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków” pod red. P. Karpusia i J. Węcławskiego; UMCS, Lublin 1993

 3. Polityka rezerw obowiązkowych jako instrument oddziaływania banku centralnego, w: „Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwami i bankami” pod red. P. Karpusia i J. Węcławskiego; UMCS, Lublin 1995

 4.  Możliwości inwestowania w instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego
  w Polsce
  , w: „Strategie i narzędzia zarządzania bankami i przedsiębiorstwami. Wybrane zagadnienia” pod redakcją P. Karpusia i J. Węcławskiego; UMCS, Lublin 1998.

 5. Polityka rezerw obowiązkowych i obciążenia na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jako narzędzie regulowania zasobów banków komercyjnych, w: „Instrumenty i instytucje rynku finansowego”, Zeszyt naukowy nr 3/1998, WSI, Rzeszów 1998.

 6. Ryzyko w działalności bankowej i zabezpieczenie przed nim za pomocą instrumentów pozabilansowych, w: „Bariery i szanse rozwoju gospodarki” pod red. R. Orłowskiego, UMCS, Lublin 1999.

 7. Emisja papierów wartościowych jako źródło pozyskiwania kapitału obcego w: „Zarządzanie finansami w teorii i praktyce” – materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Kołobrzegu w dniach 2 – 4.03.2000 r. pod red. D. Zarzeckiego, US, Szczecin 2000.

 8. Leasing jako forma wspierania rozwoju przedsiębiorstw, w: „Finansowe wspieranie rozwoju przedsiębiorstw” – materiały z konferencji naukowej w Kazimierzu Dolnym w dniach 10 – 11.09.2000 r. pod red. P. Karpusia i J. Węcławskiego, UMCS, Lublin 2000.

 9. Nowe regulacje w zakresie restrukturyzacji banków spółdzielczych w Polsce, w: „Rozwój  rynku finansowego w Polsce” – materiały z konferencji naukowej w Kazimierzu Dolnym w dniach 10 – 11.09.2001 pod red. A. Duliniec, W. Pluty, J. Różańskiego, A. Szopy, UMCS, Lublin 2001.

 10. Restrukturyzacja sektora banków spółdzielczych w Polsce, Annales UMCS, sectio H, vol. XXXVI, Lublin 2002.

 11. Wybrane regulacje ostrożnościowe w zarządzaniu ryzykiem bankowym, w: „Rynek finansowy, instytucje, strategie, instrumenty” pod red. P. Karpusia i J. Węcławskiego, wyd. UMCS, Lublin 2003.

 12. Analiza działalności pomocowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w latach 1995-2002, w: „Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego” pod red. P.Karpusia i J. Węcławskiego, wyd. UMCS, Lublin 2004.

 13. Rynek obligacji pozaskarbowych w Polsce, w: „Polski przedsiębiorca w otoczeniu prawno – ekonomicznym. Część II. Źródła pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka w polskim życiu gospodarczym” Zeszyt naukowy pod red,. J. Ostaszewskiego, SGH, Warszawa 2004.

 14. Wybrane sposoby ograniczania ryzyka płynności w bankach komercyjnych, w: „Rynek finansowy. Szanse i zagrożenia rozwoju.”, Tom I, Instrumenty i strategie rynku finansowego pod red. P. Karpusia i J. Węcławskiego, wyd. UMCS, Lublin 2005

 15. Charakterystyka sektora banków spółdzielczych w Polsce,  w: SGH, Kolegium Zarządzania i Finansów, Monografie i opracowania, Bankowość pod red. M. Zaleskiej, wyd. SGH, Warszawa 2005

 16. Ochrona przed ryzykiem klientów banków – działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Annales UMCS, sectio H, vol. XXXIX, wyd. UMCS, Lublin 2005

 17. Wybrane regulacje ostrożnościowe w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych, w: „Zarządzanie finansami. Biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących”, pod red. D. Zarzeckiego, tom II, wyd. US, Szczecin 2005

 18. Działalność Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Polsce, w: Przekształcenia rynku finansowego w Polsce. Tom I. Instytucje finansowe i mechanizmy ich funkcjonowania pod red. P. Karpusia i J. Węcławskiego, wyd. UMCS, Lublin 2005

 19. Zarządzanie ryzykiem kredytowym banku w procesie kredytowania jednostek samorządu terytorialnego, w druku

 20. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju spółdzielczości kredytowej w Polsce, w: Bankowość pod red. J. Węcławskiego; wyd. UMCS, Lublin 2006

 21. Papiery wartościowe rynku pieniężnego i ich rola w zarządzaniu płynnością, w druku

 22. Charakterisika depozytnoj dijalnosti polskich bankiw (Charakterystyka działalności depozytowej banków komercyjnych w Polsce), w: Ewoliucija bankiwskoj sistemi Polszi pid redakcieju M. Źukowskogo, wyd. UMCS, Lublin 2006

 23. Zarządzanie ryzykiem kredytowym banku w procesie kredytowania jednostek samorządu terytorialnego, w: Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim pod red. J Węcławskiego, M. Kici, wyd. UMCS, Lublin 2007 (ss. 107 – 117)

 24. Papiery wartościowe rynku pieniężnego i ich rola w zarządzaniu płynnością, w: Zarządzanie finansami firm. Teoria i praktyka pod red. W. Pluty, Prace naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, wyd. AE, Wrocław 2007 (ss. 175 – 183)

 25. Rola regulacji ostrożnościowych w kształtowaniu bezpieczeństwa finansowego w polskim sektorze bankowym w: Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej pod red. M. Marcinkowskiej i S. Wieteski, Difin, Warszawa 2007, (ss. 180 – 189)

 26. Rola banków w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw – wybrane aspekty, w: Zarządzanie finansami firm. Teoria i praktyka pod red. B. Bernasia, Prace naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, wyd. AE, Wrocław 2008, nr 1200 (ss. 172 - 180)

 27. Deposit Operations as a Source of Financing Commercial Banks in Poland, w: The Banking system in Poland, edited by H. Żukowska, M. Żukowski; Maria Curie – Skłodowska University Press, Lublin 2008 (ss. 179 – 193)

 28. Rola depozytów bankowych w finansowaniu działalności kredytowej banków, w: Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego pod red. P. Karpusia i J. Węcławskiego; wyd. UMCS, Lublin 2007, ss. 364 – 370

 29. Pasywna strategia zarządzania ryzykiem w polskim sektorze bankowym – wybrane aspekty, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości pod red. L. Dziawgo; wyd. UMK, Toruń 2008, ss. 247 - 257

 30. Działania banków w kierunku poprawy jakości portfela kredytowego i ograniczania ryzyka kredytowego, w: Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej pod red. P. Karpusia i J. Węcławskiego; wyd. UMCS, Lublin 2008, ss. 100 - 109

 31. Rola działalności depozytowo – kredytowej w gospodarce banków komercyjnych w Polsce – w druku

 32. Pozyskiwanie kapitałów obcych przez przedsiębiorstwa we współpracy z bankami (w:) Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka pod red. B. Bernasia, Prace naukowe UE we Wrocławiu nr 48, wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2009, (ss. 270 – 277)

 33. Wybrane aspekty zarządzania płynnością finansową sektora bankowego w Polsce (w:) Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Bankowość pod red. K. Brzozowskiej i S. Flejterskiego; Zeszyty naukowe US nr 548, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG nr 38, wyd. US, Szczecin 2009 (ss. 134 – 142)

 34. Rola kapitałów własnych w gospodarce finansowej banków (w:) Annales UMCS, sectio H, vol. XLIII, wyd. UMCS, Lublin 2009 (ss. 233 – 248)

 35. Banki spółdzielcze w Polsce po roku 2000 (w:) Rynek finansowy w erze zawirowań pod red. P. Karpusia, J. Węcławskiego, wyd. UMCS, Lublin 2009 (ss. 407 - 422)

 36. Kredyty bankowe dla przedsiębiorstw na tle innych form finansowania zewnętrznego (w:) Finanse przedsiębiorstw pod red. A. Kopińskiego, Prace naukowe UE we Wrocławiu nr 98, wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010 (ss. 89 – 97)

 37. Rola operacji otwartego rynku w polityce monetarnej NBP (w:) Bankowość a kryzys na rynkach finansowych pod red. A. Janca, Zeszyty Naukowe nr 140, wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010 (ss. 11 – 24)

 38. Rola emisji obligacji w pozyskiwaniu środków na finansowanie działalności, (w:) Zeszyty naukowe nr 586, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 25, Zarządzanie finansami, inwestycje i wycena przedsiębiorstw pod red. D. Zarzeckiego, wyd. US, Szczecin 2010 (ss. 557 – 567)

 39. Zarządzanie ryzykiem kredytowym sektora bankowego w Polsce w okresie spowolnienia gospodarczego (w:) Prace naukowe UE we Wrocławiu nr 124, Bankowość detaliczna: idee – modele – procesy pod red. A. Gospodarowicza, wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010 (ss. 9 – 34)

 40. Funkcjonowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju (w:) Annales UMCS, sectio H, vol. XLIV, 2 Rynek finansowy – nowe perspektywy, wyd. UMCS, Lublin 2010 (ss. 355 – 374)

 41. Wybrane aspekty funkcjonowania rynku kredytów konsumenckich w Polsce (w:) Prace naukowe UE we Wrocławiu nr 171, Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość pod red. A. Gospodarowicza, wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011 (ss. 453 – 462)

 42. T. Galbarczyk, J. Świderska: Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2011 ( ss. 68 – 90 i 225 – 496)

 43. Emisja papierów wartościowych jako forma pozyskiwania kapitałów własnych banków spółdzielczych (w:) Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach, 2012, nr 105, Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Bankowość pod red. I. Pyki, J. Cichorskiej, wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012 (ss. 227-236)

 44. Bezpieczeństwo krajowych lokat w instytucjach bankowych i parabankowych (w:) Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania pod red. A. Alińskiej i B. Pietrzaka, CeDeWu, Warszawa 2012 (ss. 89 – 101)

 45. Wybrane aspekty finansowania aktywnych operacji banków spółdzielczych w Polsce (w druku)

 46. Analiza finansowa przedsiębiorstwa bankowego a jego wizerunek (w druku)
   

 

WIG20

EUR/PLN

CHF/PLN

Money.pl

Katedra Bankowości UMCS 2003-2017