Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2017, 23:22


Witamy w serwisie internetowym Zakładu Bankowości Uniwersytetu Marii Curie

prof. dr hab. Jerzy Węcławski

Kierownik Katedry Bankowości

Zainteresowania naukowe:

 • rynek finansowy

 • bankowość

 • venture capital

Wykaz prac opublikowanych (2004-2012)

 1. Możliwości wykorzystania sekurytyzacji aktywów do rozwoju działalności finansującej banków (w:) Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Pod red. R Szewczyka. Tom III Bankowość. Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 309-316

 2. Indywidualni inwestorzy na rynku venture capital, [w:] Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym. Pod red. D. Dziawgo. Wyd. UMK w Toruniu, Toruń 2004, s. 393-424.

 3. Problem niezależności przedsiębiorstw przy korzystaniu z finansowania typu venture capital (w:) Problemy finansów przedsiębiorstwa w teorii i praktyce. Pod red. J.Ickiewicz. SGH, Warszawa 2004, s. 169-178

 4. Struktury organizacyjne nieformalnych inwestorów venture capital (w:) Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. Red. Nauk. W.Pluta, tom 2, „Prace Naukowe” AE im. O.Langego we Wrocławiu Nr 1042, Wrocław 2004, s. 340-349

 5. Rozwój rynku private equity w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” Nr 380, „Problemy zarządzania, finansów i marketingu”, nr 7,  Szczecin 2005, s.177-190

 6. Nowe obszary stosowania sekurytyzacji aktywów finansowych przedsiębiorstw (w:) Rynek finansowy. Szanse i zagrożenia rozwoju. Pod red. P.Karpusia i J. Węcławskiego, tom II, Wyd. UMCS, Lublin 2005, s. 55-61

 7. Możliwości i uwarunkowania finansowania małych przedsiębiorstw przez nieformalnych inwestorów (w:) Uwarunkowania rynkowe mikro i małych przedsiębiorstw. Pod red. A. Bielawskiej. Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia T.(DCXLV) 571, Szczecin 2005, s.607-618

 8. Wykorzystanie mezzanine capital do pokrycia luki kapitałowej (w:) Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. Red. nauk W. Pluta. Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu Nr 1109, Wrocław 2006, s. 683-693

 9. Zmiany demograficzne jako czynnik rozwoju bancassurance (w:) Wybrane zagadnienia teorii oraz praktyki finansów. Red. nauk. J. Nowakowski, J. Ostaszewski. SGH, Warszawa 2005, s. 77-86

 10. Polski rynek bankowy – w poszukiwaniu efektywności i konkurencyjności (w:) Nauki ekonomiczne wobec problemów współczesnej gospodarki pod red. J.Węcławskiego. Wyd. UMCS, Lublin 2005, s.205-224

 11. Wartość dodana tworzona przez inwestorów private equity (w:) Przekształcenia rynku finansowego w Polsce.  Pod red. P.Karpusia i J. Węcławskiego, tom II, Wyd. UMCS, Lublin 2005, s.65-77

 12. Problemy oceny małych przedsiębiorstw w procesie finansowania zewnętrznym kapitałem własnym. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” Nr specjalny. Rok LVII, maj 2006, s. 111-116

 13. Hybrydowe instrumenty finansowania przedsiębiorstw (w:) Finanse przedsiębiorstwa. Red. nauk. P. Karpuś. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 139-147

 14. Wpływ inwestycji private equity na rozwój gospodarczy (w:) Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej. Red. nauk. T. Famulska, J. Nowakowski. Difin, Warszawa 2006, s. 277-291

 15. Bankowość. Red. nauk. J. Węcławski. Wyd. UMCS, Lublin 2006, ss. 445

 16. Granice wzrostu przedsiębiorstwa bankowego i koncentracji sektora (w:) Współczesne problemy badawcze finansów pod red. B. Filipiak. Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 451, Szczecin 2007, s. 263-273

 17. Strukturalne reformy finansów publicznych Polsce i Europie. Redakcja naukowa J. Węcławski. ”Studia i Prace Naukowe Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości. Zeszyty Naukowe” 1/2007, ss.142

 18. Kompozycja instrumentów finansowania wzrostu gospodarczego (w:) Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki. Red. nauk. B. Filipiak, J. Węcławski. Difin, Warszawa 2007, s. 208-217

 19. Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim. Red. nauk. J. Węcławski, M. Kicia. Wyd. UMCS, Lublin 2007, ss. 184

 20. Psychologiczne aspekty polityki cenowej banków komercyjnych (w:) Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej. Red. nauk. M. Marcinkowska, S. Wieteska. Difin, Warszawa 2007, s. 472-481

 21. Kształtowanie polityki cenowej banków komercyjnych (w:) Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego. Pod red. P. Karpusia i J. Węcławskiego. Wyd. UMCS, Lublin 2007, s. 309-318

 22. Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej. Pod red. P. Kapusia i J. Węcławskiego. Wyd. UMCS, Lublin 2008, ss. 696

 23. Stratyfikacja strategii inwestycyjnych private equity (w:) Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego. Red. nauk. D. Dziawgo. Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2008, s. 217-225.

 24. Konsolidacja systemu bankowego w Polsce i innych krajach europejskich. Red. nauk. J. Węcławski. Studia i Prace Naukowe PSFiB. Zeszyty Naukowe 2/2008. Łódź 2008, ss. 197

 25. Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej. Pod red. P. Karpusia i J. Węcławskiego. Wyd. UMCS, Lublin 2008, ss. 696.

 26. Powstanie i rozwój systemów akredytacji kierunków kształcenia ekonomicznego (w:) Między historią a teraźniejszością. Rozprawy, studia, szkice dedykowane dr. J. Dudzie z okazji 65. rocznicy urodzin. Wyd. UMCS, Lublin 2008, s. 361-379.

 27. Luka nadzorcza na europejskim rynku usług finansowych (w:) Bankowość w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia. Wyd. SGH, Warszawa 2009, s. 501-515.

 28. Ocena efektywności finansowania szkolnictwa publicznego w Polsce (w:) W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych pod red. S. Wieteski i M. Wypycha. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 79-85.

 29. Franchising w strategiach banków komercyjnych (w:) Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Bankowość. Zeszyty Naukowe Nr 548. Ekonomiczne Problemy Usług Nr 38.Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s. 382-388.

 30. Znaczenie rynku venture capital w finansowaniu wczesnych faz rozwoju przedsiębiorstw (w:) Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych. Red. nauk. B. Filipiak, B. Mikołajczyk. Difin, Warszawa 2009, s. 282-297.

 31. Rynek finansowy w erze zawirowań. Red. nauk. P. Karpuś, J. Węcławski. Wyd. UMCS, Lublin 2010, ss. 799.

 32. Banki spółdzielcze w konkurencyjnym otoczeniu. Annales UMCS, Sectio H, vol. XLIV, Lublin 2010, 231-248.

 33. Etyczne i społeczne aspekty kryzysu finansowego. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2010 (w:) Bankowość a kryzys na rynkach finansowych. Red. nauk. A. Janc. “Zeszyty Naukowe” Nr 140, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 481-491.

 34. Moral bankruptcy of banks as a reason for financial crisis (w:) Monitoring modeliowania ta menedżment emerażentnoj ekonomiki. “Zbiernik naukowich prac” Czerkasy, Odessa 2010, s. 14-22.

 35. Sterowanie ryzykiem przy finansowaniu innowacyjnych przedsiębiorstw (w:) Przedsiębiorczość – aspekty finansowe i społeczne. Red. nauk. W. Szczęsny, J. Turyna, S. Wymysłowski. Wyd. Nauk. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 60-75.

 36. Gospodarcze znaczenie organizacji Euro 2012 i budowy Portu Lotniczego Lublin dla przedsiębiorstw regionu lubelskiego i rynku pracy województwa lubelskiego. Praca pod red. J. Węcławskiego, W. Misterka. Fundacja PAN Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”, Lublin 2010, ss. 207.

 37. Debt Equity Swap i Debt Buy Backs jako instrumenty restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw (w:) P.Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy – nowe perspektywy. „Annales UMCS”, Sec. H, t. XLIV, zesz. 2, Lublin 2010, s. 749-758.

 38. Zarządzanie ryzykiem inwestycji venture capital przez kształtowanie warunków kontraktu (w:) Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. Red. Nauk. B. Bernaś, A. Kopiński. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 158, Wrocław 2011, s. 432-439.

 39. Rozwój rynku private equity a koniunktura gospodarcza (w:) K. Jajuga (red. nauk) Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 170, Wrocław 2011, s. 239-249.

 40. The Significance of Private Equity Market in the Economic Development of the European Union. Prioriteti rozwitku pidpriemstw u XXI stoliti. Miżnarodna naukowo-prakticzna konferencja. Kirowograd 21-22 kwietnia 2011, Kirowogradskij Nacionalnij Technicznij Uniwersytet. S. 65-67.

 41. Systemy zapewnienia jakości kształcenia – założenia i realizacja (w:) Dydaktyka finansów na kierunku „finanse i rachunkowość”. Red. Nauk. A. Gospodarowicz. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 119-128.

 42. Wpływ kryzysu finansowego na inwestycje private equity (w:) „Annales UMCS”, Sec. H, t. XLVI, zesz. 1, Lublin 2012, s. 21-29.

 43. Studia ekonomiczne jako przygotowanie do kariery zawodowej (w:) Edukacja ekonomiczna wobec przemian otoczenia społeczno-gospodarczego. Pod red. J. Dietla i Z. Sapijaszki. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Łódź 2012, s. 77 – 83.

 44. Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim. Red. nauk. J. Węcławski, W. Misterek. Difin, Warszawa 2011, ss. 223.

 45. Re-regulacja sektora finansowego jako reakcja na kryzys finansowy (w:) Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Rynki finansowe. Red. nauk. J. Harasim, J. Cichy. „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”. Katowice 2012, s. 137 – 145.
   

Wypromowani doktorzy

 1. Kazimierz Szatkowski: Zagrożenia procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie sektora publicznego w warunkach transformacji systemowej.

 2. Tamara Galbarczyk: Zarządzanie wybranymi zasobami banków komercyjnych.

 3. Teresa H. Bednarczyk: Kredytowanie i ubezpieczanie transakcji eksportowych w Polsce na tle doświadczeń wybranych państw.

 4. Dariusz Tworzydło: Marketing mix jako narzędzie oddziaływania banku komercyjnego na klientów indywidualnych.

 5. Mirosław Urbanek:  Uwarunkowania i perspektywy funkcjonowania aliansów bankowo-ubezpieczeniowych w Polsce.

 6. Jacek Bednarz: Alternatywne strategie inwestycyjne dla funduszy powierniczych w warunkach polskiego rynku kapitałowego.

 7. Mariusz Kicia:  Wpływ nowych informacji na kursy akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 8. Mariusz Lisowski:  Uwarunkowania rozwoju sektora banków hipotecznych w Polsce.  

 9. Jacek Czarecki: Faktoring jako instrument finansowania działalności przedsiębiorstw.

 10. Robert Zajkowski: Funkcjonowanie rynku pośrednictwa kredytów konsumpcyjnych.

 11. Arkadiusz Kijek: Zastosowanie analizy kondycji ekonomiczno-finansowej branż przemysłu przetwórczego do kształtowania portfela kredytowego banków.

 12. Joanna Świderska: Quasi-fundusze venture capital jako sposób finansowania rozwoju gospodarczego.

 13. Wojciech Misterek: Instrumenty dłużne w procesie finansowania projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

 14. Tomasz Soliński: Źródła finansowania infrastruktury turystycznej i kryteria ich wyboru w województwie podkarpackim.

 15. Piotr Zasępa: Uwarunkowania i sposoby dezinwestycji w procesie inwestowania venture capital.

 16. Anna Korzeniowska: Zastosowanie i możliwości rozwoju outsourcingu w bankach w Polsce.

Listy aktualizowane: 2009.03.17

WIG20

EUR/PLN

CHF/PLN

Money.pl

Katedra Bankowości UMCS 2003-2017